Branch Detail
 
     
In-Charge
Branch & Zone
Address


Abdul Alim
Assistant Vice President
Branch : Shayestaganj SME/Krishi Shakha
Sylhet Zone
Online Branch
SME / Krish Branch
Shayestagonj Plaza, Station Road, Shayestagonj, Hobigonj
Phone: (08332)56800,
Mobile: 01730-097288, 01713-190885
Fax: (08332)56800 Ex-116
Email: shayestagonj@islamibankbd.com

     
Copyright ©1983- IBBL. All rights reserved.